Logo Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Powróć do: Oferty pracy

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej

                                         Poznań, dnia 24 maja 2023 roku

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor

Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

ogłasza konkurs  na  stanowisko:

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 633);  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.430);  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (t.j. Dz. U.  z 2011 r., Nr 151 poz. 896); Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.

Kandydat przystępujący  do konkursu na dane stanowisko powinien spełniać warunki określone 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach  leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011, Nr 151 poz. 896 ).

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów wymaganych dla danego stanowiska wymienionych w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2021 r. poz. 430):

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo; - posiadać dokument w oryginale do wglądu komisji konkursowej;
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
 5. kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 4, powinny być poświadczone za zgodność
  z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów
 6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko  Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)”.
   

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu  dostępne są do wglądu w Dziale Organizacji i Monitoringu Procesów Zarządczych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

Oferty z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej” należy przesłać w zamkniętych kopertach na adres :

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

lub

składać bezpośrednio w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w ciągu 14 dni, licząc od daty ukazania się ogłoszenia. 

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego. 

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.