Logo Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Powróć do: Przetargi poza PZP

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie apteki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO:

Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE APTEKI

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Szpital Wojewódzki w Poznaniu przy ul. Juraszów 7-19 ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 160,00 m,  z przeznaczeniem na prowadzenie apteki – na okres 01.09.2021 r. – 30.08.2023 r.  licząc od dnia zawarcia umowy.

1.2 Zamawiający posiada zgodę na zawarcie umowy najmu zgodnie z uchwałą nr 4396/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20.02.2014 r.

1.3 Przetarg ogłoszony został zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Procedury Przetargowej na Najem, Dzierżawę Pomieszczeń i Powierzchni w  Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu z dnia 01.09.2012r. zamieszczonym na stronie internetowej Szpitala www.lutycka.pl

1.4 Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia), w zamkniętej kopercie, z napisem:

„przetarg na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie apteki.

NIE OTWIERAĆ DO DNIA 13.08.2021 r. DO GODZ. 12:00 .”

1.5 Oferta, pod rygorem odrzucenia, winna zawierać wszystkie wymagane informacje i oświadczenia, wskazane na formularzu ofertowym.

1.6 Do formularza ofertowego (załącznik nr 1) należy dołączyć:

  a) aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,

 b) dokumenty potwierdzające uprawnienia do prowadzenia apteki,

 c) zaakceptowany przez Oferenta projekt umowy przedstawiony w załączniku nr 2,

 d) aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatą podatków dochodowych wystawione przez Urząd Skarbowy oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wystawione przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wystawione za miesiąc poprzedzający termin składania ofert,

  e) w przypadku występowania pełnomocnika osoby (osób) reprezentującej firmę, do oferty winno być załączone upoważnienie do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta.

1.7 W przypadku, gdy do oferty dołączona zostanie kopia jakiegoś dokumentu, kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.

1.8 Ofertę podpisują osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

1.9 Umowa zostanie podpisana w terminie związania ofertą tj. 30 dni od daty otwarcia ofert. 


2. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

2.1 Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o łącznej powierzchni 160,00 m(Najemca musi wyposażyć wynajmowaną powierzchnię w konieczne meble i sprzęt ) – znajdujący się na parterze w  Budynku nr XIV  Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19. 

2.2 Kryterium wyboru oferenta jest cena stawki czynszu za 1 m2 powierzchni.

Kryterium  wyboru oferenta jest cena stawki czynszu za 1 m2 powierzchni.
Cenę minimalną za 1 m2  powierzchni ustala się w wysokości  65,00 zł brutto.              
Do kwoty tej doliczony zostanie należny  podatek VAT. Czynsz będzie waloryzowany  corocznie o średnioroczny wskaźnik  wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok  poprzedni, ogłaszany przez Prezesa GUS . Waloryzacja  będzie dokonywana ze skutkiem na dzień 1 stycznia każdego roku trwania Umowy począwszy od dnia 1 lutego 2022 r.

 

2.3 KAUCJA – Najemca w dniu zawarcia umowy jest zobowiązany do wpłaty kaucji o równowartości 2- miesięcznego czynszu określonego umową na rachunek bankowy Szpitala. Kaucja stanowić będzie zabezpieczenie zapłaty czynszu wraz z odsetkami za opóźnienie oraz ewentualnych roszczeń Szpitala wobec Najemcy wynikających z umowy. Kaucja zostanie zwrócona w terminie 30 dni od daty zakończenia umowy, jednak nie wcześniej niż przed rozliczeniem ewentualnych należności wobec Szpitala i po ich potrąceniu. Kaucja nie podlega waloryzacji.

 

2.4 Oprócz czynszu najemca będzie ponosił koszty eksploatacyjne za:

  • energię elektryczną ,wodę zimną i ścieki, centralne ogrzewanie – koszty te będą ustalane na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych,
  • opłata za wywóz odpadów selektywnych – Najemca pokrywać będzie koszty w wysokości odpowiadającej cenie wywozu jednego pojemnika SM 0,24 m3 -  w każdym miesiącu kalendarzowym,
  • rozmowy telefoniczne – rozliczane zgodnie z bilingiem rozmów,
  • wysokość tych opłat wynikać będzie z taryfy obowiązującej Szpital i płatne będą przez Najemcę w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Obowiązek uregulowania opłat powstaje od daty zawarcia umowy.

 

2.5 Oferent zobowiązany jest do:

  • profesjonalnego wykonywania usług zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi,
  • ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za należyte wykonanie działalności przed uprawnionymi organami kontroli zewnętrznej, a także przed Wynajmującym,
  • ubezpieczenia najmowanego lokalu i majątku znajdującego się w nim, we własnym zakresie,
  • przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarnych.

 

3. SKŁADANIE OFERT

3.1 Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala przy ul. Juraszów 7-19 (pok. nr 87 A) w terminie do 13.08.2021 r. godz. 11:30.

3.2 Oferty złożone po tym terminie nie zostają rozpatrzone.


4. OTWARCIE OFERT

4.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.08.2021 r. o godz. 12:00  w Szpitalu przy ul. Juraszów 7-19 - pokój nr 31 (parter).

4.2 Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

4.3 Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną następujące informacje:

  • dane oferentów,
  • informacje o cenie ofert.

5. ODRZUCONE ZOSTANĄ OFERTY:

5.1 Oferta niezgodna z ogłoszeniem o przetargu , regulaminem przeprowadzania procedury przetargowej podlega odrzuceniu, a także złożona po terminie określonym w pkt. 3.1. nie podlega rozpatrzeniu.


6. POZOSTAŁE.

6.1  Zamawiający dokona wyboru oferty zawierającej najwyższą stawkę za 1 m2 wynajmowanej powierzchni.

6.2 Strony zawrą umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia ofertowego.

6.3 Wszyscy uczestnicy przetargu otrzymują pisemne zawiadomienie o jego rozstrzygnięciu.

6.4 Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny bądź przedłużenia terminów podanych w niniejszym ogłoszeniu, a także – przed terminem składania ofert – modyfikacji treści dokumentacji przetargowej.

6.5 Informacje o przedmiocie umowy można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 900 – 1300   Kierownika działu Gospodarczego i Logistyki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7-19 .

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie
Format: pdf, 1.33 MB
Zarządzenie
Format: pdf, 453.75 kB
Formularz ofertowy
Format: pdf, 611.01 kB
Umowa
Format: pdf, 9.74 MB
Rozstrzygnięcie
Format: pdf, 217.46 kB