Logo Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Powróć do: Przetargi poza PZP

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABOLATORYJNEJ

 

INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Szpital Wojewódzki w Poznaniu przy ul. Juraszów 7-19 ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 78,28 m,  z przeznaczeniem na prowadzenie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej  – na okres 01.04.2021 r. – 31.05.2023 r. licząc od dnia zawarcia umowy.

1.2 Pomieszczenie laboratorium zlokalizowane są we Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, Szpitalu Rehabilitacyjno - Kardiologicznym, przy ul. Sanatoryjnej 34 w Obornikach.

1.3 Zamawiający posiada zgodę na zawarcie umowy najmu zgodnie z uchwałą nr 3234/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.05.2013 r.

1.4 Przetarg ogłoszony został zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Procedury Przetargowej na Najem, Dzierżawę Pomieszczeń i Powierzchni w  Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu z dnia 01.09.2012 r. zamieszczonym na stronie internetowej Szpitala www.lutycka.pl

1.5 Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia), w zamkniętej kopercie, z napisem:

„przetarg na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. 

 NIE OTWIERAĆ DO DNIA 30.03.2021 r. DO GODZ. 12:00 .”

 

1.6 Oferta, pod rygorem odrzucenia, winna zawierać wszystkie wymagane informacje i oświadczenia, wskazane na formularzu ofertowym.

1.7 Do formularza ofertowego (załącznik nr 1) należy dołączyć:

  a) aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

  b) dokumenty potwierdzające uprawnienia do prowadzenia udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

  c) zaakceptowany przez Oferenta projekt umowy przedstawiony w załączniku nr 2

  d) aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatą podatków dochodowych wystawione przez Urząd Skarbowy oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wystawione przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wystawione za miesiąc poprzedzający termin składania ofert ,

  e) w przypadku występowania pełnomocnika osoby (osób) reprezentującej firmę, do oferty winno być załączone upoważnienie do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta.

1.8 W przypadku, gdy do oferty dołączona zostanie kopia jakiegoś dokumentu, kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.

1.9 Ofertę podpisują osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

1.10 Umowa zostanie podpisana w terminie związania ofertą tj. 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

2.1 Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o łącznej powierzchni 78,28 m2  (Dzierżawca musi wyposażyć wynajmowaną powierzchnię w konieczne meble i sprzęt ) – pomieszczenia zlokalizowane są w Szpitalu Rehabilitacyjno – Kardiologicznym, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki – na kondygnacji parteru w budynku E. 

2.2 Kryterium wyboru oferenta jest cena stawki czynszu za 1 m2 powierzchni.

Kryterium  wyboru oferenta jest cena stawki czynszu za 1 m2 powierzchni.
Cenę minimalną za 1 m2  powierzchni ustala się w wysokości  40 zł netto.              
Do kwoty tej doliczony zostanie należny  podatek VAT. Czynsz będzie waloryzowany     corocznie o średnioroczny wskaźnik  wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok     poprzedni , ogłaszany przez Prezesa GUS powiększony o 2 procent ( 2%). Waloryzacja  będzie dokonywana ze skutkiem na dzień  1 stycznia każdego roku trwania Umowy począwszy od dnia 1 lutego 2022 r.

 

2.4 Oprócz czynszu najemca będzie ponosił koszty eksploatacyjne za:

  • energię elektryczną, wodę zimną i ścieki, centralne ogrzewanie – w wysokości proporcjonalnej do wynajmowanej powierzchni na podstawie faktycznie poniesionych przez Wydzierżawiającego kosztów
  • opłata za wywóz nieczystości – Dzierżawca pokrywać będzie koszty wywozu nieczystości stałych w zryczałtowanej wysokości odpowiadającej cenie wywozu ¼ kontenera w każdym miesiącu kalendarzowym
  • opłata za odpady medyczne – ilość kg x cena wynikająca z umowy zawartej przez Wydzierżawiającego na wywóz odpadów medycznych
  • rozmowy telefoniczne – rozliczane zgodnie z bilingiem rozmów.
  • Wysokość tych opłat wynikać będzie z taryfy obowiązującej Szpital i płatne będą przez Najemcę w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Obowiązek uregulowania opłat powstaje od daty zawarcia umowy

 

2.5 Oferent zobowiązany jest do:

§ profesjonalnego wykonywania usług zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi

§ ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za należyte wykonanie działalności przed uprawnionymi  organami kontroli zewnętrznej, a także przed Wynajmującym

§ ubezpieczenia najmowanego lokalu i majątku znajdującego się w nim, we własnym zakresie

§ przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarnych,

 

SKŁADANIE OFERT

3.1 Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala przy ul. Juraszów 7-19 (pok. nr 87 A) w terminie do 30.03.2021 r. godz. 11:30.

3.2 Oferty złożone po tym terminie nie zostają rozpatrzone.

 

OTWARCIE OFERT

4.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2021 r. o godz. 12:00  w Szpitalu przy ul. Juraszów 7-19 - Sala konferencyjna pok. 264 (II p.)

4.2 Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

4.3 Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną następujące informacje:

§ Dane oferentów

§ Informacje o cenie ofert

 

ODRZUCONE ZOSTANĄ OFERTY:

5.1 Oferta niezgodna z ogłoszeniem o przetargu , regulaminem przeprowadzania procedury przetargowej podlega odrzuceniu, a także złożona po terminie określonym w pkt. 3.1. nie podlega rozpatrzeniu.

Zamawiający dokona wyboru oferty zawierającej najwyższą stawkę za 1 m2 wynajmowanej powierzchni.

7 Strony zawrą umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia ofertowego.

8 Wszyscy uczestnicy przetargu otrzymują pisemne zawiadomienie o jego rozstrzygnięciu.

9 Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny bądź przedłużenia terminów podanych w niniejszym ogłoszeniu, a także – przed terminem składania ofert – modyfikacji treści dokumentacji przetargowej.

10 Informacje o przedmiocie umowy można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 900 –w Dziale Technicznym Filii nr 2 pod nr telefonu: (0-61) 29-73-485.

 

 

Pliki do pobrania:

Formularz
Format: pdf, 527.87 kB
Formularz doc
Format: doc, 38 kB
Formularz 2
Format: pdf, 527.87 kB
Ogłoszenie
Format: pdf, 986.49 kB
Projekt umowy
Format: pdf, 2.15 MB
Projekt umowy doc
Format: docx, 20.26 kB
Protokół wyboru
Format: pdf, 460.92 kB