Logo Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Powróć do: Przetargi poza PZP

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zbędnych składników mienia ruchomego w postaci środków transportu

DYREKTOR Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z siedzibą przy ul. Juraszów 7-19, 6()-479 Poznań, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002653, posiadającym numer NIP 781-16-18-944 oraz numer REGON 0()0292209, OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż zbędnych składników mienia ruchomego SP ZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w postaci środków transportu

I. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY
1. przyczepa Autosan D-50, o numerze rejestracyjnym POD718C, wyprodukowana w roku 1975 używana, sprawna/niesprawna.
2. przyczepa Autosan D-50, o numerze rejestracyjnym P06021 Y, wyprodukowana w roku 1975 używana-spra-wna/niesprawna, .
3. przyczepa Autosan D-35M, o numerze rejestracyjnym PZ06752, wyprodukowana w roku 1972 używana, sprawna/niesprawna.
4. ciągnik rolniczy Ursus C 360 0 numerze rejestracyjnym P00429, wyprodukowany w roku 1984 używany, sprawny4niesprawny.
II. INFORMACJE O PRZETARGU
Informacji o przetargu udziela Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjno-Technicznych Piotr Bogacz numer telefonu 618212562 lub 504413594, mail bogacz@lutycka.pl od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do 13 30
III. MIEJSCE 1 TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Szpital Wojewódzki w Poznaniu z siedzibą przy ul. Juraszów 7-19, 60-479 Poznań w Kancelarii pok. 87a, w godzinach od 700 do 1400
Termin składania ofert upływa dnia 12.09.2022 r. o godzinie 1400.
Ofertę należy złożyć osobiście lub listownie w zamkniętej kopercie i opatrzonej dopiskiem Nie otwierać przetarg pisemny nieograniczony na zbycie mienia ruchomego Szpitala”
IV. MIEJSCE 1 TERMIN OTWARCIA OFERT
Szpital Wojewódzki w Poznaniu z siedzibą przy ul. Juraszów 7-19, 60-479 Poznań w Dziale Gospodarczym i Logistyki pok. 66
Termin otwarcia ofert w dniu: 13.09.2022 r. o godzinie 1000.
V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
VI. WARUNKI PRZETARGU
Szczegółowe warunki przetargu zostały zawarte w Regulaminie przetargu.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert lub odwołania przetargu (w tym także bez podania przyczyny).
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu bez podania przyczyn.

Pliki do pobrania:

Wyniki postępowania
Format: pdf, 307 kB
Formularz ofertowy
Format: pdf, 479.86 kB
Formularz ofertowy doc.
Format: docx, 12.36 kB
Ogłoszenie
Format: pdf, 629.56 kB
Protokół zdawczo - odbiorczy
Format: pdf, 345.02 kB
Regulamin
Format: pdf, 835.52 kB
Umowa
Format: pdf, 781.81 kB