Logo Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Powróć do: Konkursy ofert

Świadczenie usług w zakresie badań laboratoryjnych mikrobiologicznych i wirusologicznych na rzecz pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.

Szpital Wojewódzki w Poznaniu 

ul. Juraszów 7-19

60-479 Poznań, tel. (61) 821-22-22 

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu 

Ogłasza Konkurs 

na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 711) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1398 ze zm.). 

I. PRZEDMIOT KONKURSU: 

Świadczenie usług w zakresie badań laboratoryjnych mikrobiologicznych i wirusologicznych na rzecz pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. 

II. TERMIN REALIZACJI ŚWIADCZEŃ od dnia 01.10.2023r. do dnia 30.09.2026r. 

Szczegółowe warunki konkursu można otrzymać w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19, Dział Sprzedaży i Statystyki Medycznej, w godzinach od 8:00 do 14:00. 

III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19, 60-479 Poznań, Kancelaria Szpitala, pokój 87A, w godzinach od 7:00 - 14:00. 

Termin składania ofert upływa dnia 04.09.2023r. o godzinie 10:00. 

IV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19, pokój nr 125 (Sekretariat - I piętro). 

Termin otwarcia ofert w dniu: 04.09.2023r. o godzinie 10:30. 

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: nastąpi w terminie do 14 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 

VI. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 

VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert określonego w punkcie III niniejszego ogłoszenia oraz do przesunięcia terminu otwarcia ofert określonego w punkcie IV niniejszego ogłoszenia. 

VIII. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.). 

IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny. 

 

 

Pliki do pobrania:

Rozstrzygnięcie konkursu.pdf
Format: pdf, 329.3 kB
Zał.1 doWKO-form ofertowy-wersja edyt.
Format: docx, 16.93 kB
Zał.2 doWKO-form.cenowy-wersja-edyt.
Format: docx, 20.46 kB
Ogłoszenie konkursu
Format: pdf, 764.44 kB
Pełnomocnictwo
Format: pdf, 2.51 MB
Warunki konkursu ofert
Format: pdf, 1.66 MB
Zał.1doWKO-formularz ofertowy
Format: pdf, 403.73 kB
Zał.2doWKO-formularz cenowy
Format: pdf, 801 kB
Zał.3doWKO-umowa
Format: pdf, 2.73 MB