Logo Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Powróć do: Konkursy ofert

Świadczenie usług w zakresie badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu Filia nr 2 – Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku

Szpital Wojewódzki w Poznaniu 

ul. Juraszów 7-19 60-479

Poznań, tel. (61) 821-22-00

 

 

DYREKTOR SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU

OGŁASZA KONKURS na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 711) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.).

I.            PRZEDMIOT KONKURSU:

Świadczenie usług w zakresie badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu Filia nr 2 – Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku. 

II.            TERMIN REALIZACJI ŚWIADCZEŃ od dnia 01.07.2023r. do dnia 30.06.2026 r.

Szczegółowe warunki konkursu można otrzymać w Szpitalu Wojewódzkim  w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19, Dział Sprzedaży i Statystyki Medycznej, w godzinach od 8.00 do 14.00.

III.            MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19, 60 – 479 Poznań, Kancelaria Szpitala, pokój 87A, w godzinach od 7.00 do 14.00.

Termin składania ofert upływa dnia 20.06.2023 r. o godzinie 10:00.

IV.            MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7-12, 20.06.2023 r. o godzinie 10:30

V.            ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otwarcia ofert.

VI.            Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

VII.            Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert określonego w punkcie III niniejszego ogłoszenia oraz do przesunięcia terminu otwarcia ofert określonego w punkcie IV niniejszego ogłoszenia.

VIII.            Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.).

IX.            Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny.

Pliki do pobrania:

Rozstrzygnięcie konkursu
Format: pdf, 371.61 kB
Zał. 1 Formularz ofertowy
Format: pdf, 2.8 MB
Zał. 1 Formularz ofertowy doc.
Format: docx, 50.66 kB
Zał. 2 Umowa
Format: pdf, 4.57 MB
Ogłoszenie
Format: pdf, 895.67 kB
Warunki konkurus ofert
Format: pdf, 2.07 MB