Logo Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Powróć do: Konkursy ofert

Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych w doborze immunologicznym dla zmarłych dawców narządów rzecz pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19, 60-479 Poznań, tel. (61) 821-22-00

DYREKTOR SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU

OGŁASZA KONKURS na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 711) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.).

I.            PRZEDMIOT KONKURSU:

Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych w doborze immunologicznym dla zmarłych dawców narządów rzecz pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.

II.            TERMIN REALIZACJI ŚWIADCZEŃ od dnia 01.10.2023 r. do dnia 30.09.2026 r.

Szczegółowe warunki konkursu można otrzymać w Szpitalu Wojewódzkim  w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19, Dział Sprzedaży i Statystyki Medycznej, w godzinach od 8.00 do 14.00.

III.            MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19, 60 – 479 Poznań, Kancelaria Szpitala, pokój 87A, w godzinach od 7.00 do 14.00.

Termin składania ofert upływa dnia 17.08.2023 r. o godzinie 10:00.

IV.            MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19, Sekretariat pokój nr 125  (I piętro).

Termin otwarcia ofert w dniu: 17.08.2023 r. o godzinie 10:30.

V.            ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otwarcia ofert.

VI.          Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

VII.         Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert określonego w punkcie III niniejszego ogłoszenia oraz do przesunięcia terminu otwarcia ofert określonego w punkcie IV niniejszego ogłoszenia.

VIII.        Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.).

IX.            Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny.

Pliki do pobrania:

Pełnomocnictwo
Format: pdf, 44.6 kB
Rozstrzygnięcie konkursu ofert
Format: pdf, 339.54 kB
Ogłoszenie
Format: pdf, 801.45 kB
Warunki konkurus ofert
Format: pdf, 1.73 MB
Zał. 1 Formularz ofertowy doc.
Format: docx, 29.52 kB
Zał. 1 Formularz ofertowy
Format: pdf, 748.75 kB
Zał. 2 Wzór umowy
Format: pdf, 2.85 MB