Logo Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Powróć do: Konkursy ofert

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: badań diagnostyki patomorfologicznej na rzecz pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu oraz doraźnej diagnostyki patomorfologicznej dla potrzeb transplantologii.

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

ul. Juraszów 7-19

60-479 Poznań, tel. (61) 821-22-00

 

DYREKTOR SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO

W POZNANIU

 

OGŁASZA KONKURS

na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 711) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.).

       I.            PRZEDMIOT KONKURSU:

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: badań diagnostyki patomorfologicznej na rzecz pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu oraz doraźnej diagnostyki patomorfologicznej dla potrzeb transplantologii.

Wariant 1 

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się dostarczyć pojemniki i odczynniki do przechowywania i transportu materiału do badań. Koszt materiałów zawarty jest w cenie badania. 

Wariant 2 

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się dostarczyć pojemniki do przechowywania i transportu materiału do badań. Koszt materiałów zawarty jest w cenie badania. 

1)    TERMIN REALIZACJI ŚWIADCZEŃ od dnia 01.10.2023 r. do dnia 30.09.2026 r.

Szczegółowe warunki konkursu można otrzymać w Szpitalu Wojewódzkim 
w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19, Dział Sprzedaży i Statystyki Medycznej, w godzinach od 8.00 do 14.00.

2)    MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19, 60 – 479 Poznań, Kancelaria Szpitala, pokój 87A, w godzinach od 7.00 do 14.00.

Termin składania ofert upływa dnia 13.09.2023 r. o godzinie 09:30.

3)    MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19, pokój nr 125 (sekretariat – I piętro).

Termin otwarcia ofert w dniu: 13.09.2023 r. o godzinie 10:00.

4)    ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otwarcia ofert.

5)    Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

6)    Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert określonego w punkcie 3) niniejszego ogłoszenia oraz do przesunięcia terminu otwarcia ofert określonego w punkcie 4) niniejszego ogłoszenia.

7)    Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.).

8)    Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny.

Pliki do pobrania:

Unieważnienie konkursu ofert
Format: pdf, 344.72 kB
Modyf.Zał.2 do WKO - formularz cenowy
Format: pdf, 812.08 kB
Odpowiedzi Udzielającego Zamówienia
Format: pdf, 936.1 kB
Modyf.Ogłoszenie konkursu
Format: pdf, 796.53 kB
Modyf.Warunki konkursu ofert
Format: pdf, 1.64 MB
Ogłoszenie konkursu
Format: pdf, 812.18 kB
Pełnomocnictwo
Format: pdf, 44.6 kB
Warunki konkursu ofert
Format: pdf, 1.72 MB
Zał.1doWKO-formularz ofertowy
Format: pdf, 396.29 kB
Zał.2doWKO-formularz cenowy(edytowalny)
Format: docx, 24.87 kB
Zał.2doWKO-formularz cenowy
Format: pdf, 851.04 kB
Zał.3doWKO-umowa
Format: pdf, 4.04 MB