Logo Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Powróć do: strona główna

Deklaracja dostępności

Wstęp

Szpital Wojewódzki w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.lutycka.pl/.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Materiały publikowane po 2022-03-01 są zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-05-15

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paulina Jankowska, sob@lutycka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61 8 212 489. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szpital Wojewódzki w Poznaniu prowadzi działalność w 3 filiach o różnych adresach:

 

a) Siedziba i Filia nr 1 - Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19 60-479 Poznań

Przy budynku głównym szpitala wyznaczono 24 ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne do Przychodni z poziomu gruntu przez okrągły budynek tzw. Rotundę. Z miejsc parkingowych do wejścia na teren budynku prowadzą utwardzone dojścia. Brak utrudnień z wjazdem wózka z miejsca parkingowego na dojście prowadzące do budynku. Za budynkiem łóżkowym znajduje się podjazd z poręczami, które ułatwiają poruszanie się wózkiem. Toalety w Przychodni nie są przystosowane do osób z niepełnosprawnościami. Do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz na Oddziały Szpitala wchodzimy z poziomu gruntu wejściem D. Przed wejściem na SOR po prawej stronie znajduje się oznakowana oraz przystosowana toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na łączniku prowadzącym z Rotundy do budynku, na którym znajdują się Oddziały umiejscowiona jest tablica informacyjna, która służy do zapoznania się z rozkładem pomieszczeń szpitala w sposób wizualny, istnieje możliwość zeskanowania kodu QR. W całym budynku znajdują się windy umożliwiające komunikację pionową z poziomu gruntu budynku, na każdym oddziale znajduje się oznakowana oraz przystosowana toaleta dla osób niepełnosprawnych. Budynek ZOL, do budynku prowadzą dwa wejścia z poziomu gruntu, w całym budynku znajdują się windy umożliwiające komunikację pionową.


b) Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno- Kardiologiczny w Kowanówku ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki (pod nazwą Szpital Wojewódzki Poznaniu Filia nr 2)


Na terenie Szpitala zlokalizowane są 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, z parkingów do budynków prowadzi utwardzona droga, przed budynkami znajdują się podjazdy z poręczami, które ułatwiają poruszanie się wózkiem. W każdym budynku medycznym są windy. Na każdej kondygnacji znajduje się oznakowana oraz przystosowana toaleta dla osób niepełnosprawnych. Plany ewakuacyjne znajdują się na każdej kondygnacji, nie ma na nich szczegółowego opisu pomieszczeń. Rejestracja do Poradni znajduje się w budynku administracyjno-leczniczym, lada od rejestracji jest częściowo obniżona.

c) Filia nr 3 - Wielkopolskie Centrum Rehabilitacji ul. Sanatoryjna 2, 60-480 Poznań (pod nazwą Szpital Wojewódzki Poznaniu Filia nr 3)
Na terenie Szpitala nie ma wyznaczonych oraz oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, parking jest ogólnodostępny, brak problemów z zaparkowaniem. Z parkingu do głównego wejścia budynku prowadzi utwardzona droga, po lewej stronie przed wejściem znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcze. W budynku znajduje się winda oraz platforma przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Rejestracja znajduje się zaraz przy wejściu do Szpitala. Szpital wyposażony jest w nieoznakowane, ale przystosowane toalety dla osób niepełnosprawnych. Plany ewakuacyjne znajdują się na każdej kondygnacji, nie ma na nich szczegółowego opisu pomieszczeń.

W Szpitalu oraz wszystkich jego Filiach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). We wszystkich budynkach Szpitala nie ma pętli indukcyjnych. Istnieje możliwość wejścia do każdego obiektu Szpitala z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. We wszystkich budynkach Szpitala nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W/w lokalizacje spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848