Logo Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Powróć do: Oferty pracy

Praktyki w Szpitalu

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu studenci uczelni oraz słuchacze szkół mogą odbyć praktyki zgodnie kierunkiem kształcenia uczelni oraz profilem udzielania świadczeń medycznych szpitala. O możliwość odbycia praktyk mogą się ubiegać studenci kierunku lekarskiego, pielęgniarskiego, położniczego, ratownictwa medycznego (oraz ew. studenci innych kierunków studiów) oraz słuchacze szkół kształcących w kierunku opiekun medyczny (oraz ew. inne).

 

W celu odbycia praktyk w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu student/słuchacz musi przedstawić 3 dokumenty, tj.

1. Umowę w 2 (dwóch) egzemplarzach o organizację praktyki wypełnioną i podpisaną przez kierującego na praktykę; wzór umowy do pobrania w formacie pdf.
2. Skierowanie na praktykę wypełnioną i podpisaną przez kierującego na praktykę (część A Skierowania); wzór Skierowania do pobrania w formacie pdf. Skierowanie stanowi załącznik nr 1 Umowy. Uwaga! Na każdy zakres praktyki musi być wystawione przez instytucję kierującą oddzielne Skierowanie (np. jedno Skierowanie na praktyki z zakresu chirurgii, drugie Skierowanie na praktyki
z zakresu chorób wewnętrznych itd.).
3. Program Praktyki udostępniony przez kierującego na praktykę. Program praktyki stanowi załącznik nr 2 Umowy (Program praktyki wydaje uczelnia/szkoła kierująca na praktykę).

 

UWAGA! Szpital Wojewódzki w Poznaniu nie honoruje innych wzorów skierowań na praktyki, ani innych wzorów umów czy porozumień w temacie współpracy instytucja szkoląca vs Szpital Wojewódzki w Poznaniu w temacie odbycia w szpitalu praktyk.

 

Student/uczeń po skompletowaniu 3 (trzech) ww. dokumentów po przybyciu do Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu musi uzyskać pisemną zgodę na możliwość odbycia praktyk na poszczególnym oddziale (lub inna komórka organizacyjna – wg profilu praktyk) od Kierownika oddziału, Pielęgniarki Oddziałowej (lub innej osoby – wg profilu praktyk). Po uzyskaniu pisemnej akceptacji na możliwość odbycia praktyk student/uczeń jest zobowiązany dostarczyć wszystkie dokumenty do Przełożonego Pielęgniarek i Położnych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu (1 piętro), celem przedłożenia i oczekiwania na pisemną zgodę Dyrektora Szpitala. W tym miejscu też student/uczeń może się zapoznać z zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy, przepisami o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych, przepisami o ochronie przeciwpożarowej oraz zasadami dotyczącymi profilaktyki i kontroli zakażeń. Student/uczeń jest zobowiązany poświadczyć pisemnie fakt zapoznania się z ww. przepisami i informacjami jeszcze przed rozpoczęciem praktyk.

 

Student/uczeń może rozpocząć praktykę w wyznaczonym uprzednio terminie i zakresie po wyrażaniu zgody i podpisaniu Umowy o organizację praktyki przez Dyrektora Szpitala.

 

Jeden egzemplarz Umowy po wyrażeniu zgody na praktykę i po podpisaniu przez Dyrektora Szpitala student/uczeń jest zobowiązany dostarczyć na Uczelnię/do Szkoły, która kierowała go na praktykę.

 

W dniu rozpoczęcia praktyki w miejscu bezpośredniego odbywania praktyki (oddział, inne miejsce – wg profilu praktyk) student/uczeń przedstawia Kierownikowi Oddziału/Piel. Oddziałowej (inna osoba – wg profilu praktyki) kserokopię druku Skierowania na praktykę celem udokumentowania uzyskania zgody przez Dyrektora szpitala na odbycie praktyki.

Pliki do pobrania:

Umowa o organizację praktyk
Format: pdf, 171.5 kB
Zał. 1 do umowy
Format: pdf, 122.56 kB