Logo Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Powróć do: Dla pacjenta

Zasady odwiedzin

AKTUALIZACJA z dnia 27.10.2023r. 

Działając na podstawie art.5 ustawy z dnia 6 listopada 2008r.o prawach pacjenta i Rzecznik Praw pacjenta (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1876 z późn. zm.) – mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentów oraz personelu Szpitala, organizacja odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, odbywać się będzie z uwzględnieniem poniższych rekomendacji:

1. Dopuszcza się odwiedziny jednoczasowo jednej osoby odwiedzającej na sali chorych (maksymalnie 30 min).

2. Odwiedziny pacjentów na oddziałach odbywają się w godzinach wskazanych przez Ordynatorów i Kierowników poszczególnych oddziałów – sugerowane godziny dla poszczególnych oddziałów znajdują się w tabeli poniżej. W przypadku pogorszenia stanu pacjenta lub w innych uzasadnionych i wyjątkowych okolicznościach, dopuszcza się odwiedziny poza wyznaczonymi godzinami, po każdorazowym uzgodnieniu z Ordynatorem/Kierownikiem oddziału lub lekarzem dyżurnym – numery telefonów kontaktowych podane są w tabeli poniżej. 

3.       Osoby odwiedzające zobowiązane są do stosowania następujących wytycznych:

         - przed wejściem na oddział należy zdezynfekować ręce, a także przed i po kontakcie z pacjentem oraz po opuszczeniu oddziału,

         - zaleca się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa podczas kontaktu z pacjentem, 

         - zakaz wstępu na teren szpitala osób z objawami infekcji górnych dróg oddechowych (nie dotyczy chorych zgłaszających się po świadczenie medyczne).

4. Ze względów epidemiologicznych wprowadza się ograniczenie odwiedzin w oddziałach, na których stwierdzono ogniska epidemiczne SARS-CoV-2, do czasu ich wygaszenia. Na tych oddziałach możliwe są wyłącznie tzw. wizyty pożegnalne u chorych terminalnych. 

W związku z tym, możecie Państwo napotkać czasowe ograniczenia odwiedzin na niektórych oddziałach. Prosimy przed planowanymi odwiedzinami potwierdzić telefonicznie aktualny stan ograniczeń na oddziale.

Filia numer 1 - Wielkopolskie Centrum Specjalistyczne

Lp.

Nazwa Oddziału

 

Sugerowane godziny odwiedzin na oddziale w dniach: od poniedziałku do piątku

Sugerowane godziny odwiedzin na oddziale w dniach: soboty, niedziele i święta

Numer telefonu kontaktowego - dyżurka lekarska

 1.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

13.00 - 16.00,

20.00 - 21.00

13.00 - 16.00, 

20.00 - 21.00

 

61 8212 468

 2.

Oddział Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej

 

13.00 - 16.00,

19.00 - 20.00

13.00 - 16.00, 

19.00 - 20.00

 61 8212 232

 3.

Oddział Chorób             Wewnętrznych z Pododdziałem Diabetologicznym

 

 

14.00 - 18.00

 

14.00 - 18.00

 

61 8212 582

 4.

Oddział  - Internistyczno - Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Internistyczno - Kardiologicznego

 

12.30 - 17.00

12.30 - 17.00

 61 8212 528

 5.

Oddział Kardiologii Inwazyjnej i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej

 

12.00 - 16.00

12.00 - 16.00

 61 8212 326

 6.

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym

 

16.00 - 20.00

16.00 - 20.00

61 8212 356  / 388 

 7.

Oddział Noworodkowy z Pododdziałem Instensywnej Opieki Neonatologicznej 

 

15.00 - 19.00

15.00 - 19.00

 61 8212 337

8.

Oddział Okulistyczny

 

16.00 - 20.00

16.00 - 20.00

 61 8212 329

 9.

Oddział Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu z Pododdziałem Endoprotezoplastyki

 

12.00 - 14.00,

16.00 - 18.00

12.00 - 14.00,

16.00 - 18.00

61 8212 277

 10.

Oddział                    Otolaryngologiczny

 

13.00 - 17.00

13.00 - 17.00

 61 8212 568

 11.

Oddział Położniczo -       Ginekologiczny z  Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej i Pododdziałem Endokrynologii Ginekologicznej

 

15.00 - 19.00

15.00 - 19.00

 61 8212 288

 12.

Oddział Transplantologii i Chirurgii Ogólnej 

 

15.00 - 19.00

10.00 - 12.00, 

16.00 - 18.00

 61 8212 327

Centrum Opieki Długoterminowej i Psychiatrycznej

Lp.

Nazwa Oddziału

Sugerowane godziny odwiedzin na oddziale w dniach od poniedziałku do piątku

Sugerowane godziny odwiedzin na oddziale w dniach: soboty, niedziele i święta

Numer telefonu kontaktowego  - Kierownik Komórki organizacyjnej

 

1.

Oddział Opiekuńczo - Leczniczy Psychiatryczny

10.00 - 17.00

10.00 - 17.00

 61 8212 441

2.

Oddział Leczenia Uzależnień

13.00 - 18.00

13.00 - 18.00

 61 8212 474

 

Filia numer 2 - Szpital Rehabilitacyjno - Kardiologiczny w Kowanówku

Lp.

Nazwa Oddziału

Sugerowane godziny odwiedzin na oddziale w dniach od poniedziałku do piątku

Sugerowane godziny odwiedzin na oddziale w dniach: soboty, niedziele i święta

Numer telefonu kontaktowego - dyżurka lekarska

1.

Oddział Kardiologii z Oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

13.00 - 15.00

17.00 - 19.00

13.00 - 15.00

17.00 - 19.00

 61 2973 469

 2.

I Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

15.00 - 19.00

15.00 - 19.00

 61 2973 424

3.

II Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

15.00 - 19.00

 15.00 - 19.00

 61 2973 468

 4.

Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu

15.00 - 19.00

 10.00 - 18.00

 61 2973 456

 

Filia numer 3 -  Wielkopolskie Centrum Rehabilitacji

Lp.

Nazwa Oddziału

Sugerowane godziny odwiedzin na oddziale w dniach od poniedziałku do piątku

Sugerowane godziny odwiedzin na oddziale w dniach: soboty, niedziele i święta

Numer telefonu kontaktowego - dyżurka lekarska

1.

Oddział Rehabilitacyjny

17.00 - 20.00

14.00 - 20.00

61 8399 727

 2.

Oddział Rehabilitacji     Kardiologicznej

17.00 - 20.00

14.00 - 20.00

61 8399 723

 3.

Oddział Rehabilitacji     Neurologicznej

17.00 - 20.00

14.00 - 20.00

61 8399 721