Logo Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Powróć do: Przetargi poza PZP

Dzierżawa pomieszczeń o powierzchni 78,28 m2 w Szpitalu Rehabilitacyjno – Kardiologicznym w Kowanówku z przeznaczeniem na prowadzenie diagnostyki laboratoryjnej na okres 3 lat

DYREKTOR

Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z siedzibą przy ul. Juraszów 7-19, 60-479 Poznań, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002653, posiadającym numer NIP 781-16-18-944 oraz numer REGON 000292209,

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH  

 

I. PRZEDMIOT  PRZETARGU

Dzierżawa  pomieszczeń o  łącznej powierzchni 78,28 m2  posadowionych w Szpitalu Rehabilitacyjno – Kardiologicznym w Kowanówku, znajdujących się na parterze w budynku E z przeznaczeniem na prowadzenie diagnostyki laboratoryjnej na okres 3 lat.

II. INFORMACJE O PRZETARGU
Informacji o przetargu udziela: Jolanta Stachowiak  Starszy Referent Działu Gospodarczego i Logistyki  numer telefonu 618212460 lub 694 479 489

email : jolanta.stachowiak@lutycka.pl od poniedziałku do  piątku w godz. od 8:00 do 14:00

III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

Szpital Wojewódzki w Poznaniu z siedzibą przy ul. Juraszów 7-19, 60-479 Poznań w Kancelarii pok. 87a. Kancelaria Szpitala czynna w godzinach od 7:30 do 14:00.

Termin składania ofert upływa w dniu 07.06.2023 roku  do  godziny 10:00. 

Ofertę należy złożyć osobiście lub listownie w zamkniętej kopercie i opatrzonej dopiskiem „ Oferta na dzierżawę pomieszczeń w Szpitalu Rehabilitacyjno- Kardiologicznym w Kowanówku” Nie otwierać przed 07.06.2023 godz 10:30”

IV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Szpital Wojewódzki w Poznaniu z siedzibą przy ul. Juraszów 7-19, 60-479 Poznań
Dział Gospodarczy  i Logistyki pok. 66
Termin otwarcia ofert w dniu: 07.06.2023 roku  godzina 10:30. 

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin otwarcia ofert.

VI. WARUNKI PRZETARGU

Szczegółowe warunki przetargu zostały zawarte w Regulaminie przetargu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert lub odwołania  przetargu  bez podania przyczyny. 

Zamawiający  zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu bez podania przyczyn.

Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w terminie od 01.07.2023 roku.

Pliki do pobrania:

Unieważnienie
Format: pdf, 419.59 kB
Protokół z otwarcia ofert
Format: pdf, 232.89 kB
Dokumentacja przetargowa
Format: pdf, 3.91 MB
Załączniki do przetargu
Format: docx, 215.77 kB