Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 12 kwietnia 2024
Imieniny: Juliusz, Zenon, Wiktor
pochmurno
14°C
Powróć do: Przetargi poza PZP

Przetarg na Najem, Dzierżawę Pomieszczeń i Powierzchni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - apteka ogólnodostępna

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ

 

INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Szpital Wojewódzki w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19 ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 160,00 m2 ,  z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej – na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy.

1.2 Zamawiający posiada zgodę na zawarcie umowy najmu zgodnie z uchwałą nr 4369/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20.02.2014 r.

1.3 Przetarg ogłoszony został zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Procedury Przetargowej na Najem, Dzierżawę Pomieszczeń i Powierzchni w  Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu z dnia 01.09.2012 r. zamieszczonym na stronie internetowej Szpitala www.lutycka.pl

1.4 Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia), w zamkniętej kopercie, z napisem:

„przetarg na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie apteki. 

 NIE OTWIERAĆ DO DNIA 27.08.2019 r. DO GODZ. 10:30 .”

1.5 Oferta, pod rygorem odrzucenia, winna zawierać wszystkie wymagane informacje i oświadczenia, wskazane na formularzu ofertowym.

1.6 Do formularza ofertowego ( załącznik nr 1 ) należy dołączyć:

  a) aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

 b) dokumenty potwierdzające uprawnienia do prowadzenia działalności aptecznej

 c) zaakceptowany przez Oferenta projekt umowy przedstawiony w załączniku nr 2

 d) aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatą podatków dochodowych wystawione przez Urząd Skarbowy oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wystawione przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wystawione za miesiąc poprzedzający termin składania ofert ,

  e) w przypadku występowania pełnomocnika osoby ( osób ) reprezentującej firmę, do oferty winno być załączone upoważnienie do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta.

1.7 W przypadku, gdy do oferty dołączona zostanie kopia jakiegoś dokumentu, kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.

1.8 Ofertę podpisują osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

1.9 Umowa zostanie podpisana w terminie związania ofertą tj. 30 dni od daty otwarcia ofert.

  

OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

2.1 Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o łącznej powierzchni 160,00 m2 ( Najemca musi wyposażyć wynajmowaną powierzchnię w konieczne meble i sprzęt ) – znajdujący się na parterze w budynku nr XIV Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19, w którym aktualnie znajduje się apteka - z przeznaczeniem na urządzenie i prowadzenie apteki ogólnodostępnej w rozumieniu ustawy Prawo Farmaceutyczne.

2.2 Kryterium wyboru oferenta jest cena stawki czynszu za 1 m2 powierzchni.

Cenę minimalną za 1 mpowierzchni ustala się w wysokości 120,00  zł netto.    

Do kwoty tej doliczony zostanie należny podatek VAT. Stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni podlega corocznej waloryzacji na dzień 1 lutego każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowanego przez Prezesa GUS za rok miniony – pierwsza waloryzacja nastąpi 01.02.2020 r.

    Kryterium  wyboru oferenta jest cena stawki czynszu za 1 m2 powierzchni.
    Cenę minimalną za 1 m2  powierzchni ustala się w wysokości  120,00  zł netto.              
    Do kwoty tej doliczony zostanie należny  podatek VAT. Czynsz będzie waloryzowany     corocznie o średnioroczny wskaźnik  wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok     poprzedni , ogłaszany przez Prezesa GUS powiększony o 2 procent ( 2%). Waloryzacja     będzie dokonywana ze skutkiem na dzień 1 stycznia każdego roku trwania Umowy     począwszy od dnia 1 lutego 2020 r.

2.3 KAUCJA – Najemca w dniu zawarcia umowy jest zobowiązany do wpłaty kaucji o równowartości 1- miesięcznego czynszu określonego umową na rachunek bankowy Szpitala. Kaucja stanowić będzie zabezpieczenie zapłaty czynszu wraz z odsetkami za opóźnienie oraz ewentualnych roszczeń Szpitala wobec Najemcy wynikających z umowy. Kaucja zostanie zwrócona w terminie 30 dni od daty zakończenia umowy, jednak nie wcześniej niż przed rozliczeniem ewentualnych należności wobec Szpitala i po ich potrąceniu. Kaucja nie podlega waloryzacji.

2.4 Oprócz czynszu najemca będzie ponosił koszty eksploatacyjne za:

  • energię elektryczną ,wodę zimną i ścieki, centralne ogrzewanie – koszty te będą ustalane na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych,
  • opłata za wywóz odpadów selektywnych – Najemca pokrywać będzie koszty w wysokości odpowiadającej cenie wywozu jednego pojemnika SM 0,24 m3 -  w każdym miesiącu kalendarzowym,
  • rozmowy telefoniczne – rozliczane zgodnie z bilingiem rozmów.

 Wysokość tych opłat wynikać będzie z taryfy obowiązującej Szpital i płatne będą przez Najemcę w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Obowiązek uregulowania opłat powstaje od daty zawarcia umowy

2.5 Oferent zobowiązany jest do:

  • profesjonalnego wykonywania usług zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi
  • ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za należyte wykonanie działalności przed uprawnionymi organami kontroli zewnętrznej, a także przed Wynajmującym
  • ubezpieczenia najmowanego lokalu i majątku znajdującego się w nim, we własnym zakresie
  • przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarnych,

 

SKŁADANIE OFERT

3.1 Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala przy ul. Juraszów 7/19 (pok nr 87 A) w terminie do 27.08.2019 r. godz. 10:00.

3.2 Oferty złożone po tym terminie nie zostają rozpatrzone.

 

OTWARCIE OFERT

4.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.08.2019 r. o godz. 10:30  w Szpitalu przy ul. Juraszów 7/19 w pokoju nr 220 Biblioteka

4.2 Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

4.3 Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną następujące informacje:

  • Dane oferentów
  • Informacje o cenie ofert

 

ODRZUCONE ZOSTANĄ OFERTY:

5.1 Oferta niezgodna z ogłoszeniem o przetargu , regulaminem przeprowadzania procedury przetargowej podlega odrzuceniu, a także złożona po terminie określonym w pkt. 3.1. nie podlega rozpatrzeniu.

6. Zamawiający dokona wyboru oferty zawierającej najwyższą stawkę za 1 m2 wynajmowanej powierzchni.

7. Strony zawrą umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia ofertowego.

8. Wszyscy uczestnicy przetargu otrzymują pisemne zawiadomienie o jego rozstrzygnięciu.

9. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny bądź przedłużenia terminów podanych w niniejszym ogłoszeniu, a także – przed terminem składania ofert – modyfikacji treści dokumentacji przetargowej.

10. Informacje o przedmiocie umowy można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 900 – 1300  u p. Janusza Bonowskiego – Kierownika działu Gospodarczego i Logistyki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19 .

Poznań, dnia 19.08.2019 r.

znak sprawy: SZW/DGL/ 2 /2019


Pliki do pobrania:

Formularz ofertowy
Format: pdf, 7.41 MB
Zmiana ogłoszenia
Format: pdf, 314.01 kB
Wybór oferetna
Format: pdf, 587.8 kB
Unieważnienie
Format: pdf, 325.95 kB
DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.