Logo Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Powróć do: Przetargi poza PZP

Przetarg na Najem, Dzierżawę Pomieszczeń i Powierzchni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - apteka ogólnodostępna

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ

 

INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Szpital Wojewódzki w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19 ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 160,00 m2 ,  z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej – na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy.

1.2 Zamawiający posiada zgodę na zawarcie umowy najmu zgodnie z uchwałą nr 4369/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20.02.2014 r.

1.3 Przetarg ogłoszony został zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Procedury Przetargowej na Najem, Dzierżawę Pomieszczeń i Powierzchni w  Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu z dnia 01.09.2012 r. zamieszczonym na stronie internetowej Szpitala www.lutycka.pl

1.4 Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia), w zamkniętej kopercie, z napisem:

„przetarg na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie apteki. 

 NIE OTWIERAĆ DO DNIA 27.08.2019 r. DO GODZ. 10:30 .”

1.5 Oferta, pod rygorem odrzucenia, winna zawierać wszystkie wymagane informacje i oświadczenia, wskazane na formularzu ofertowym.

1.6 Do formularza ofertowego ( załącznik nr 1 ) należy dołączyć:

  a) aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

 b) dokumenty potwierdzające uprawnienia do prowadzenia działalności aptecznej

 c) zaakceptowany przez Oferenta projekt umowy przedstawiony w załączniku nr 2

 d) aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatą podatków dochodowych wystawione przez Urząd Skarbowy oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wystawione przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wystawione za miesiąc poprzedzający termin składania ofert ,

  e) w przypadku występowania pełnomocnika osoby ( osób ) reprezentującej firmę, do oferty winno być załączone upoważnienie do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta.

1.7 W przypadku, gdy do oferty dołączona zostanie kopia jakiegoś dokumentu, kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.

1.8 Ofertę podpisują osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

1.9 Umowa zostanie podpisana w terminie związania ofertą tj. 30 dni od daty otwarcia ofert.

  

OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

2.1 Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o łącznej powierzchni 160,00 m2 ( Najemca musi wyposażyć wynajmowaną powierzchnię w konieczne meble i sprzęt ) – znajdujący się na parterze w budynku nr XIV Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19, w którym aktualnie znajduje się apteka - z przeznaczeniem na urządzenie i prowadzenie apteki ogólnodostępnej w rozumieniu ustawy Prawo Farmaceutyczne.

2.2 Kryterium wyboru oferenta jest cena stawki czynszu za 1 m2 powierzchni.

Cenę minimalną za 1 mpowierzchni ustala się w wysokości 120,00  zł netto.    

Do kwoty tej doliczony zostanie należny podatek VAT. Stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni podlega corocznej waloryzacji na dzień 1 lutego każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowanego przez Prezesa GUS za rok miniony – pierwsza waloryzacja nastąpi 01.02.2020 r.

    Kryterium  wyboru oferenta jest cena stawki czynszu za 1 m2 powierzchni.
    Cenę minimalną za 1 m2  powierzchni ustala się w wysokości  120,00  zł netto.              
    Do kwoty tej doliczony zostanie należny  podatek VAT. Czynsz będzie waloryzowany     corocznie o średnioroczny wskaźnik  wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok     poprzedni , ogłaszany przez Prezesa GUS powiększony o 2 procent ( 2%). Waloryzacja     będzie dokonywana ze skutkiem na dzień 1 stycznia każdego roku trwania Umowy     począwszy od dnia 1 lutego 2020 r.

2.3 KAUCJA – Najemca w dniu zawarcia umowy jest zobowiązany do wpłaty kaucji o równowartości 1- miesięcznego czynszu określonego umową na rachunek bankowy Szpitala. Kaucja stanowić będzie zabezpieczenie zapłaty czynszu wraz z odsetkami za opóźnienie oraz ewentualnych roszczeń Szpitala wobec Najemcy wynikających z umowy. Kaucja zostanie zwrócona w terminie 30 dni od daty zakończenia umowy, jednak nie wcześniej niż przed rozliczeniem ewentualnych należności wobec Szpitala i po ich potrąceniu. Kaucja nie podlega waloryzacji.

2.4 Oprócz czynszu najemca będzie ponosił koszty eksploatacyjne za:

  • energię elektryczną ,wodę zimną i ścieki, centralne ogrzewanie – koszty te będą ustalane na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych,
  • opłata za wywóz odpadów selektywnych – Najemca pokrywać będzie koszty w wysokości odpowiadającej cenie wywozu jednego pojemnika SM 0,24 m3 -  w każdym miesiącu kalendarzowym,
  • rozmowy telefoniczne – rozliczane zgodnie z bilingiem rozmów.

 Wysokość tych opłat wynikać będzie z taryfy obowiązującej Szpital i płatne będą przez Najemcę w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Obowiązek uregulowania opłat powstaje od daty zawarcia umowy

2.5 Oferent zobowiązany jest do:

  • profesjonalnego wykonywania usług zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi
  • ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za należyte wykonanie działalności przed uprawnionymi organami kontroli zewnętrznej, a także przed Wynajmującym
  • ubezpieczenia najmowanego lokalu i majątku znajdującego się w nim, we własnym zakresie
  • przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarnych,

 

SKŁADANIE OFERT

3.1 Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala przy ul. Juraszów 7/19 (pok nr 87 A) w terminie do 27.08.2019 r. godz. 10:00.

3.2 Oferty złożone po tym terminie nie zostają rozpatrzone.

 

OTWARCIE OFERT

4.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.08.2019 r. o godz. 10:30  w Szpitalu przy ul. Juraszów 7/19 w pokoju nr 220 Biblioteka

4.2 Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

4.3 Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną następujące informacje:

  • Dane oferentów
  • Informacje o cenie ofert

 

ODRZUCONE ZOSTANĄ OFERTY:

5.1 Oferta niezgodna z ogłoszeniem o przetargu , regulaminem przeprowadzania procedury przetargowej podlega odrzuceniu, a także złożona po terminie określonym w pkt. 3.1. nie podlega rozpatrzeniu.

6. Zamawiający dokona wyboru oferty zawierającej najwyższą stawkę za 1 m2 wynajmowanej powierzchni.

7. Strony zawrą umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia ofertowego.

8. Wszyscy uczestnicy przetargu otrzymują pisemne zawiadomienie o jego rozstrzygnięciu.

9. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny bądź przedłużenia terminów podanych w niniejszym ogłoszeniu, a także – przed terminem składania ofert – modyfikacji treści dokumentacji przetargowej.

10. Informacje o przedmiocie umowy można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 900 – 1300  u p. Janusza Bonowskiego – Kierownika działu Gospodarczego i Logistyki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19 .

Poznań, dnia 19.08.2019 r.

znak sprawy: SZW/DGL/ 2 /2019


Pliki do pobrania:

Formularz ofertowy
Format: pdf, 7.41 MB
Zmiana ogłoszenia
Format: pdf, 314.01 kB
Wybór oferetna
Format: pdf, 587.8 kB
Unieważnienie
Format: pdf, 325.95 kB