Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 20 czerwca 2024
Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał
pochmurno
22°C
Powróć do: Przetargi poza PZP

Przetarg na zainstalowanie automatów do sprzedaży napojów gorących, zimnych, przekąsek oraz artykułów spożywczych

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NA NAJEM POWIERZCHNI SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU UL. JURASZÓW 7/19 . 

  1. 1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Szpital Wojewódzki w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19 ogłasza przetarg na najem 3m2 powierzchni znajdującej się na parterze budynku diagnostycznego z przeznaczeniem na zainstalowanie automatów do sprzedaży napojów gorących, zimnych, przekąsek oraz artykułów spożywczych – na okres 5 lat licząc od dnia zawarcia umowy.

1.2 Szpital posiada zgodę na zawarcie umowy najmu zgodnie z uchwałą nr 5703/2018 Zarządu  Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r

1.3 Przetarg ogłoszony został zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Procedury Przetargowej  Na Najem, Dzierżawę Pomieszczeń i Powierzchni w  Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu ul. Juraszów 7/19 dnia 01.09.2012 r zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala www.lutycka.pl

1.4 Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia), w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką oferenta, z napisem:

 „Przetarg na najem powierzchni szpitala z przeznaczeniem na zainstalowanie automatów do sprzedaży napojów oraz art. spożywczych  „

   NIE OTWIERAĆ PRZED 27.08.2019 r. DO GODZINY 10:45

1.5 Oferta, pod rygorem odrzucenia, winna zawierać wszystkie wymagane informacje i oświadczenia, wskazane na formularzu ofertowym.

1.6 Do formularza ofertowego należy dołączyć:

a) dokument określający status prawny Oferenta, tj. aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego firmy ( NIP )

c) zaświadczenie o nadaniu numeru REGON

d) referencje lub rekomendacje dotyczące jakości świadczonych usług z jednostek szpitalnych w przeciągu 3 ostatnich lat - minimum 3

 Dokumenty powyższe Oferent składa w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność

 z oryginałem przez Oferenta.

e) ofertę cenową na wynajem powierzchni według wzoru podanego w Załączniku nr 1

f) zaakceptowany przez Oferenta projekt umowy przedstawiony w Załączniku nr 2

1.7 Ofertę podpisują osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

1.8 Zawarcie umowy z Oferentem wyłonionym w drodze przetargu nastąpi w terminie związania ofertą tj. 30 dni. 

 Wszelkie inne informacje zawarte są w Regulaminie, o jakim mowa w pkt. 1.3.

 

OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

2.1 Przedmiotem przetargu jest najem 3m2 powierzchni holu na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym   znajdującego się na parterze budynku diagnostycznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19, – z przeznaczeniem na zainstalowanie automatów do sprzedaży napojów gorących, zimnych, przekąsek oraz artykułów spożywczych. 

2.2 Kryterium wyboru oferenta jest cena stawki czynszu za 1 m2 powierzchni.

 Cenę minimalną za 1 m2 powierzchni ustala się w wysokości 500,00 zł netto. 

 Do kwoty tej doliczony będzie należny podatek VAT. Stawka bazowa czynszu za 1 m2  powierzchni podlega corocznej waloryzacji na dzień 1 lutego każdego roku kalendarzowego  wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowanego przez Prezesa  GUS za rok miniony – pierwsza waloryzacja nastąpi 01 lutego 2020 r.

2.3 Oprócz czynszu Najemca będzie ponosił opłatę eksploatacyjną ( za energię elektryczną, wodę oraz  koszty usuwania odpadów powstałych w czasie trwania umowy najmu, ponoszone przez  Wynajmującego.) w  wysokości 200,00 zł netto. Do kwoty tej doliczony zostanie należny  podatek VAT. Stawka bazowa opłaty eksploatacyjnej podlega corocznej waloryzacji na dzień  1 lutego każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług  konsumpcyjnych, opublikowanego przez Prezesa GUS za rok miniony – pierwsza waloryzacja  nastąpi 01 lutego 2020 r.

2.4 Oferent zobowiązany jest do:

  • prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • przestrzegania przepisów BHP i p. poż.
  • zapewnienia właściwego stanu technicznego, wyglądu estetycznego urządzeń, oraz właściwego zabezpieczenia urządzeń przed kradzieżą bądź zniszczeniem, zgodnie z wymogami sanitarno - higienicznymi i normami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie szpitala.
  • zapewnienia serwisu urządzeń, usuwania wszelkich usterek.
  • pokrycia ewentualnych kosztów napraw koniecznych podczas montażu, obsługi oraz demontażu automatów.
  • ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za należyte wykonanie działalności przed uprawnionymi organami kontroli zewnętrznej.

 

SKŁADANIE OFERT

3.1 Oferty należy składać w Kancelarii szpitala przy ul. Juraszów 7/19 pok. nr 87 A w terminie do 27.08.2019r do godziny 10:00 

3.2 Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.

3.3 Przetarg jest ważny jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.

 

OTWARCIE OFERT

4.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.08.2019r. o godz.10:45 w szpitalu przy ul. Juraszów 7/19 pokoju nr 220 Biblioteka

4.2 Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

4.3 Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną następujące informacje:

  • Dane oferentów
  • Informacje o cenie ofert

 

ODRZUCONE ZOSTANĄ OFERTY:  

 Oferta niezgodna z ogłoszeniem o przetargu, regulaminem przeprowadzania procedury przetargowej podlega odrzuceniu, a także złożona po terminie określonym w pkt.3.1 nie podlega rozpatrzeniu 

 

Zamawiający dokona wyboru oferty zawierającej najwyższą stawkę za 1 m2 wynajmowanej powierzchni.

 

Strony zawrą umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do ogłoszenia ofertowego.

Wszyscy uczestnicy przetargu otrzymują pisemne zawiadomienie o jego rozstrzygnięciu.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny bądź przedłużenia terminów podanych w niniejszym ogłoszeniu, a także – przed terminem składania ofert – modyfikacji treści materiałów przetargowych.

10 Informacje o przedmiocie umowy można uzyskać u p. Janusza Bonowskiego – Kierownika Działu Gospodarczego i Logistyki w Szpitalu przy ul. Juraszów 7/19 w godzinach 9:00 – 13:00; tel. 061 8212 360 lub 504 414 209

Poznań, dnia 19.08.2019r

znak sprawy: SZW/DGL/1/2019


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie SZW DGL 1 2019
Format: pdf, 2.94 MB
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.