Logo Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

„Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu”

 

Szpital Wojewódzki w Poznaniu,
ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań

na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie nr RPWP.03.02.03-30-0016/17-00 w latach 2016-2020 zrealizował Projekt pn.

„Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu”

 

Projekt realizowany był w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

Celem Projektu była kompleksowa termomodernizacja 3 budynków Szpitala Wojewódzkiego
w Poznaniu: diagnostycznego, łóżkowego oraz rotundy (budynku poradni specjalistycznych).
W ramach uzyskanego dofinansowania sfinansowano działania promocyjne, usługę nadzoru autorskiego oraz prace termomodernizacyjne m. in. ocieplenie stropodachów, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana części okien i drzwi na nowe, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, montaż kolektorów słonecznych.  

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji wynosiła  24 016,58 m2.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 14 224 389,23 zł,

w tym dofinansowanie że środków EFRR: 6 882 143,08 zł