Logo Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Kompleksowe wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprzęt medyczny

„Kompleksowe wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprzęt medyczny”

 

Szpital Wojewódzki w Poznaniu,
ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań

na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie nr RPWP.09.01.01-30-0045/17-00 w latach 2017-2019 zrealizował Projekt pn.

„Kompleksowe wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprzęt medyczny”

 

Projekt realizowany był w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotna i społeczną”, Poddziałania 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

Celem Projektu było doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprzęt i aparaturę medyczną, w celu zwiększenia dostępności i jakości świadczonych przez Szpital usług medycznych. Zakres rzeczowy Projektu obejmował zakup sprzętu i aparatury medycznej, które są wykorzystywane m. in. do realizacji świadczeń medycznych w zakresie: chorób układu krążenia, nowotworowych, chorób układu kostno – stawowego i mięśniowego, układu oddechowego. W ramach Projektu zaplanowano  również zakup sprzętu z zakresu: ginekologii,  neonatologii oraz rehabilitacji. W ramach uzyskanego dofinansowania zakupiono 114 szt. sprzętu i aparatury medycznej ( łączna ilość zakupiona w ramach Projektu 122 szt.) .

Dzięki Projektowi Szpital został doposażony w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną,z której skorzystało 19 300,00 Pacjentów.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 5 253 877,48 zł,

w tym dofinansowanie że środków EFRR: 4 038 974,66 zł