Logo Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Powróć do: Przetargi poza PZP

Powtórny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zbędnych składników mienia ruchomego SP ZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w postaci Tomografu Komputerowego GE Light Speed VCT

DYREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z siedzibą przy ul. Juraszów 7-19, 60-479 Poznań, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002653, posiadającym numer NIP 781-16-18-944 oraz numer REGON 000292209,
OGŁASZA POWTÓRNY PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż zbędnych składników mienia ruchomego SP ZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w postaci Tomografu Komputerowego GE Light Speed VCT


I. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY
Tomograf Komputerowy GE Light Speed VCT o numerze seryjnym 22473YC3, wyprodukowany w roku 2009 zakupiony w 2009 używany, sprawny/niesprawny.
II. INFORMACJE O PRZETARGU
Informacji o przetargu udziela Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjno-Technicznych Piotr Bogacz numer telefonu 618212562 lub 504413594, mail bogacz@lutycka.pl od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:30.
III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Szpital Wojewódzki w Poznaniu z siedzibą przy ul. Juraszów 7-19, 60-479 Poznań w Kancelarii pok. 87a, w godzinach od 7:00 do 14:00.
Termin składania ofert upływa dnia 18.08.2022 r. o godzinie 1400.
Ofertę należy złożyć osobiście lub listownie w zamkniętej kopercie i opatrzonej dopiskiem „ Nie otwierać przetarg pisemny nieograniczony na zbycie mienia ruchomego Szpitala”
IV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Szpital Wojewódzki w Poznaniu z siedzibą przy ul. Juraszów 7-19, 60-479 Poznań w Dziale Gospodarczym i Logistyki pok. 66
Termin otwarcia ofert w dniu: 19.08.2022 r. o godzinie 10:00.
V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
VI. WARUNKI PRZETARGU
Szczegółowe warunki przetargu zostały zawarte w Regulaminie przetargu.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert lub odwołania przetargu (w tym także bez podania przyczyny).
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu bez podania przyczyn.

Pliki do pobrania:

Formularz ofertowy
Format: odt, 16.24 kB
Protokół zdawczo - odbiorczy
Format: pdf, 76.12 kB
Regulamin przetargu
Format: pdf, 75.61 kB
Umowa sprzedaży
Format: pdf, 107.02 kB