Logo Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Powróć do: Przetargi poza PZP

Przetarg na sprzedaż zbędnych składników mienia ruchomego w postaci poniżej wymienionego wyposażenia Zakładu Patomorfologii

DYREKTOR

Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z siedzibą przy ul. Juraszów 7-19, 60-479 Poznań, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002653, posiadającym numer NIP 781-16-18-944 oraz numer REGON 000292209,

 

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż zbędnych składników mienia ruchomego SP ZOZ  Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w postaci  poniżej wymienionego wyposażenia Zakładu Patomorfologii


I. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

1. Aparat do immunohistoshemii Roche Ventana GX o numerze inwentarzowym T8-43-10/1 wyprodukowany w roku 2011 zakupiony w 2011  używany, sprawny/niesprawny.

2. Łaźnia wodna o numerze inwentarzowym S-P-43-21/36 , wyprodukowany w roku 2021 zakupiony w 2021  używany sprawny/niesprawny, .

3. Łaźnia wodna o numerze inwentarzowym S-P-43-21/32, wyprodukowany w roku 2010 zakupiony w 2010 używany, sprawny/niesprawny.

4. Mikrotom o numerze inwentarzowym T8_43-2/5, wyprodukowany w roku 2009 zakupiony w 2009 używany, sprawny/niesprawny.

5. Mikrotom o numerze inwentarzowym T8-43-2/6, wyprodukowany w roku 2012 zakupiony w 2012 używany, sprawny/niesprawny.

6. Stacja do zatapiania o numerze inwentarzowym T8-43-4/3, wyprodukowany w roku 2008 zakupiony w 2008 używany, sprawny/niesprawny.

7. Mikroskop BX 45 Olympys o numerze inwentarzowym T8-43-15/88, wyprodukowany w roku 2009 zakupiony w 2009 używany, sprawny/niesprawny.

8. Mikroskop BX 41 Olympus o numerze inwentarzowym T8-43-15/89, wyprodukowany w roku 2010 zakupiony w 2010 używany, sprawny/niesprawny.

3. Mikroskop Primo Star Zeiss o numerze inwentarzowym T8-43-15/814, wyprodukowany w roku 2007 zakupiony w 2007 używany, sprawny/niesprawny.

3. Mikroskop Primo Star Zeiss  o numerze inwentarzowym T8-43-15/87, wyprodukowany w roku 2009 zakupiony w 2009 używany, sprawny/niesprawny.

 

II. INFORMACJE O PRZETARGU
Informacji o przetargu udziela  Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjno-Technicznych  Piotr Bogacz numer telefonu 618212562 lub 504413594, mail bogacz@lutycka.pl od poniedziałku do  piątku w godzinach od 800 do 1330.

 

III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Szpital Wojewódzki w Poznaniu z siedzibą przy ul. Juraszów 7-19, 60-479 Poznań w Kancelarii pok. 87a, w godzinach od 700 do 1400 .
Termin składania ofert upływa dnia 27.06.2022 o godzinie 1200.

Ofertę należy złożyć osobiście lub listownie w zamkniętej kopercie i opatrzonej dopiskiem „ Nie otwierać przetarg pisemny nieograniczony na zbycie mienia ruchomego Szpitala”


IV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Szpital Wojewódzki w Poznaniu z siedzibą przy ul. Juraszów 7-19, 60-479 Poznań w Dziale Gospodarczym i Logistyki pok. 66

Termin otwarcia ofert w dniu: 28.06.2022 r. o godzinie 1000.

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

VI. WARUNKI PRZETARGU

Szczegółowe warunki przetargu zostały zawarte w Regulaminie przetargu.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert lub odwołania  przetargu (w tym także bez podania przyczyny).

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu bez podania przyczyn.

Pliki do pobrania:

Wzór umowy i formularz ofertowy
Format: docx, 19.37 kB
Przetarg Patomorfologia
Format: pdf, 3.31 MB