Logo Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Wsparcie szpitali wojewódzkich w działaniach mających na celu zapobieganie/ łagodzenie skutków epidemii COVID-19

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, 

ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań

 w ramach Umowy o partnerstwie nr DZ-II.ZD/19/2021 jest partnerem w realizacji 

Projektu nr RPWP.07.02.02-30-0038/21
 pn. „Wsparcie szpitali wojewódzkich w działaniach mających na celu zapobieganie/ łagodzenie skutków epidemii COVID-19”

Partnerem Wiodącym w Projekcie jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

 Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 Szpital Wojewódzki w Poznaniu uczestniczy w realizacji projektu celem zaangażowania w działania prowadzące do łagodzenia i zwalczania skutków epidemii COVID-19.