Logo Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Powróć do: Przetargi poza PZP

Przetarg na sprzedaż zbędnych składników mienia ruchomego w postaci Tomografu Komputerowego GE Light Speed VCT

DYREKTOR

Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z siedzibą przy ul. Juraszów 7-19, 60-479 Poznań, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002653, posiadającym numer NIP 781-16-18-944 oraz numer REGON 000292209,

 

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż zbędnych składników mienia ruchomego SP ZOZ  Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w postaci Tomografu Komputerowego GE Light Speed VCT


I. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

Tomograf Komputerowy GE Light Speed VCT o numerze seryjnym 22473YC3, wyprodukowany w roku 2009 zakupiony w  2009  używany, sprawny/niesprawny.


II. INFORMACJE O PRZETARGU
Informacji o przetargu udziela Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjno-Technicznych  Piotr Bogacz numer telefonu 618212562 lub 504413594, mail bogacz@lutycka.pl od poniedziałku do  piątku w godzinach od 800 do 1330.

III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Szpital Wojewódzki w Poznaniu z siedzibą przy ul. Juraszów 7-19, 60-479 Poznań w Kancelarii pok. 87a, w godzinach od 700 do 1400 .
Termin składania ofert upływa dnia 12.07.2022 r. o godzinie 1400.

Ofertę należy złożyć osobiście lub listownie w zamkniętej kopercie i opatrzonej dopiskiem „ Nie otwierać przetarg pisemny nieograniczony na zbycie mienia ruchomego Szpitala”

IV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Szpital Wojewódzki w Poznaniu z siedzibą przy ul. Juraszów 7-19, 60-479 Poznań w Dziale Gospodarczym i Logistyki pok. 66 Termin otwarcia ofert w dniu: 13.07.2022 r. o godzinie 1000.

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

VI. WARUNKI PRZETARGU

Szczegółowe warunki przetargu zostały zawarte w Regulaminie przetargu.

 

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert lub odwołania  przetargu (w tym także bez podania przyczyny).

 

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu bez podania przyczyn.

 

Pliki do pobrania:

Protokół z otwarcia ofert
Format: pdf, 249.45 kB
Wzór umowy i formularz ofertowy
Format: docx, 19.78 kB
Dokumenty - przetarg - Tomograf
Format: pdf, 2.51 MB